Põhikiri

 

PÜHA BIRMA EESTI TÕUKLUBI PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Püha Birma Eesti Tõuklubi on mittetulundusühing.

1.2. Püha Birma Eesti Tõuklubi lühinimetus on PBET ja ingliskeelne nimetus Sacred Birman Estonian Breedclub.

1.3. PBET asukohaks on Tallinn 11316, Energia 9-5

1.4. PBET on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangakonto ja sümboolika.

1.5. PBET juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub PBET Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.6. PBET majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. PBET EESMÄRK JA TEGEVUSALAD

2.1. PBET eesmärgiks on:

2.1.1. Eesti püha birma kasvatajate ja omanike ning huviliste ühendamine;

2.1.2. Püha birma tõu populariseerimine;

2.1.3. Kaitsta oma liikmete ühiseid huve ja pakkuda võimalikult laialdast võimalust selle huvi edendamisele;

2.1.4. Propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist kassidesse ning loodusesse;

2.1.5. Aidata kaasa püha birma tõu parandamisele, tõustandardile vastavate tervete kasside vastutustundlikule ja teadlikule aretamisele;

2.2. PBET tegevusaladeks on:

2.2.1. Nõuandmine seoses kasside soetamise ja kasvatamisega;

2.2.2. Tõualase kirjanduse ja materjali kogumine ning töötlemine;

2.2.3. Sidemete loomine tõuga tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide püha birma klubidega;

2.2.4. Muu tegevuse arendamine, mis on seotud PBET põhikirjaliste eesmärkide täitmisega;

2.2.5. Oma liikmete huvide esindamine;

2.2.6. Püha birma aretuse üle järelevalve teostamine Eestis.

3. LIIKMESKOND

3.1. PBET liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud selleks soovi ja kes vastab põhikirja nõuetele.

3.1.1. Liikmeskond jaguneb põhi- ja lihtliikmeteks. Põhiliikmeks on püha birma kasvataja. Lihtliikmeks on püha birma omanik. Põhiliikmel on hääletusõigus üldkoosolekul ja õigus olla valitud juhatusse. Lihtliikmel on nõuandev roll. Ülejäänud õigused ning kohustused põhiliikmetel jalihtliikmetel kattuvad.

3.2. Liikmeks astumine.

3.2.1. Liikmeks astumisel tuleb esitada elektrooniline sooviavaldus, tasuda ühe aasta liikmemaks. PBET liikmeks vastuvõtmise kinnitab PBET juhatus.

3.2.2. Liikmeks soovija loetakse PBET liikmeks tema avaldus-ankeedi põhjal sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise päevast. Liikmemaksu tasumist arvestatakse jooksva aasta eest. Kui klubiga liitutakse poole aasta pealt, siis tuleb oodata, kui ei soovita terve aasta liikmemaksu tasuda.

3.2.3. Kui juhatus keeldub uue liikme vastuvõtmisest, peab juhatus teatama keeldumise põhjuse ning tagastama liikmeks soovijale tema poolt tasutud maksu.

3.3. Liikme väljaastumine.

3.3.1. PBET-st väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele elektroonilise avalduse.

3.3.2. Liige loetakse väljaastunuks juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise päevast.

3.3.3. Makstud liikmemaksu väljaastunud liikmele ei tagastata.

3.3.4. Väljaastunud liige peab PBET juhatusele viie päeva jooksul arvates avalduse esitamise päevast tagastama tema käes oleva PBET vara.

3.4. Liikme väljaarvamine.

3.4.1. Juhatus võib oma otsusega arvata liikme PBET-st välja, kui:

3.4.1.1. Liige ei ole tasunud liikmemaksu 1 kuu jooksul pärast eelmise liikmemaksu-perioodi lõppu;

3.4.1.2. Liige ei ole täitnud PBET põhikirjasätteid;

3.4.1.3.  Liikme tegevus on vastuolus PBET põhikirja punktis 2.1. sätestatud eesmärkidega;

3.4.1.4. Liige kahjustab muul moel oma tegevusega PBET mainet.

3.4.2. Liikme väljaarvamisest peab juhatus teavitama liiget elektrooniliselt kahe päeva jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist, pärast mida liige peab tagastama juhatusele tema käes olnud PBET vara neljateistkümne päeva jooksul pärast juhatuse otsuse väljasaatmist.

3.4.3. PBET-st välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makseid.

3.5. PBET liikmel on õigus:

3.5.1. Võtta osa üldkoosolekust isiklikult või lihtkirjaliku volikirjaga esindaja

kaudu, kes peab olema PBET liige;

3.5.2. Põhiliikmel on õigus valida ja olla valitud PBET juhatusorganitesse;

3.5.3. Saada juhatuselt ja muudelt PBET organitelt teavet PBET tegevuse kohta;

3.5.4. Osaleda kõigil PBET poolt korraldatavatel üritustel;

3.5.5. Astuda PBET-st välja;

3.5.6. Kasutada teisi põhikirjast tulenevaid õigusi.

3.6. PBET liige on kohustatud:

3.6.1. Järgima käesolevat põhikirja ning PBET juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;

3.6.2. Tasuma tähtajaks liikmemaksu;

3.6.3. Teatama juhatusele viivitamatult muudatustest oma kontaktandmetes;

3.6.4. Olema lojaalne PBET-le.

3.7. Liikmemaks.

3.7.1. Liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määrab üldkoosolek.

3.7.2. Ühe kuu jooksul pärast liikmemaksu tasumise tähtaja lõppemist on liikmel võimalus liikmemaksu tasuda tagasiulatuvalt vastavalt juhatuse kokkuleppega.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. PBET kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

4.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.3. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas pärast majandusaasta lõppu.

4.4. Erakorraline üldkoosolek toimub juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel nõudmise esitamisest.

4.5. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette PBET juhatus. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üldkoosolekut, kutsuvad üldkoosoleku kokku seda nõudnud isikud ühiselt.

4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist elektroonilise teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on lihtkirjaliku volikirjaga esindatud vähemalt 50% põhiliikmeskonna häältest. Liikme poolt volikirjaga määratud esindaja peab olema PBET liige. PBET liige saab samal koosolekul volikirjaga esindada ühte PBET liiget peale iseenda.

4.8. Juhul, kui ei ole esindatud nõutud hulk hääli, kutsutakse 28 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline kõigis küsimustes esindatud häälte arvust sõltumata.

4.9. Igal põhiliikmel on 1 hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud põhiliikmetest ja PBET põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, otsustatakse isikuvalimiste puhul küsimus liisuga, muudes küsimustes saab määravaks koosoleku juhataja toetatav seisukoht. Üldkoosolek otsustab, kas hääletus on avalik või salajane. 

4.10. PBET põhikirja muutmiseks või PBET tegevuse lõpetamiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevate põhiliikmete poolthääl. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 PBET põhiliikmete poolthääl. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki PBET tegevusega seotud küsimusi.

4.11. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.11.1. Põhikirja muutmine;

4.11.2. Juhatuse valimine arvestades käesolevas põhikirjas sisalduvate erisätetega ja juhatuse liikmete arvu määramine;

4.11.3. Revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine;

4.11.4. Liikmemaksu suuruse kinnitamine;

4.11.5. Raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

4.11.6. Tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine;

4.11.7. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine.

5. JUHATUS

5.1. PBET juhatus on 2-liikmeline alaliselt tegutsev juhtimisorgan.

5.1.1. Juhatuse liikme ametiajaks on kolm (3) aastat.

5.1.2. Asutajaliikmetel on õigus nimetada juhatuse koosseisu üks (1) liige. Nimetatud õigus kehtib nii nende poolt nimetatud juhatuse liikme ametiaja lõppemisel kui ennetähtaegsel lõpetamisel.

5.1.3. Juhul, kui kolme kuu jooksul arvates uue juhatuse liikme määramise vajaduse tekkimisest ei nimeta asutajaliikmed omapoolset juhatuse liiget või loobuvad kirjalikult vastava õiguse rakendamisest, on juhatuse liikme valimise õigus üldkoosolekul.

5.2. Juhatus juhib ja korraldab PBET tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.

5.3. Juhatuse kohustuste hulka kuulub:

5.3.1. Liikmete üle arvestuse pidamine;

5.3.2. MTÜ tegevuse, asjaajamise ja raamatupidamise korraldamine, PBET rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise tagamine;

5.3.3. Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine;

5.3.4. Üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

5.3.5. Juhatuse piires ülesannete jaotamine;

5.3.6. Asutajate informeerimine vajadusest nimetada nendepoolne uus juhatuse liige.

5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.4.1. Liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;

5.4.2. Muude küsimuste lahendamine ja otsuste vastuvõtmine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;

5.4.3. Koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;

5.4.4. Tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;

5.4.5. PBET poolt korraldatava majandustegevusega seonduvate tasude määramine põhikirja punktide 6.1.2. ja 6.1.3. rakendamiseks.

5.5. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

5.6. Juhatuse esimees:

5.6.1. Koordineerib juhatuse tööd;

5.6.2. Omab esimese allkirja õigust;

5.6.3. Käsutab juhatuse otsuste alusel PBET vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;

5.6.4. Esindab PBET juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides.

5.7. Juhatuse liikmel on õigus esindada PBET kõigis küsimustes juhatuse otsuse alusel.

5.8. Juhatuse koosolek.

5.8.1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku PBET juhatuse esimees:

6. RAHALISED VAHENDID

6.1. PBET rahalised vahendid moodustuvad:

6.1.1. Liikmemaksudest;

6.1.2. Tulust näituste, ürituste ja kursuste korraldamisest; reklaami, erialakirjanduse ja muu PBET tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ning realiseerimisest;

6.1.3. Tulu kasside ostu-müügi ja vastava informatsiooni vahendamisest;

6.1.4. Sponsorite eraldistest;

6.1.5. Annetused, kingitused ja lepingulistest tegevustest saadav tulu oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.

6.2. PBET rahalisi vahendeid kasutatakse ainult PBET juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel ja juhatuse täielikul nõusolekul.

6.3. PBET rahalisi vahendeid kasutatakse:

6.3.1. Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;

6.3.2. PBET materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;

6.3.3. Teenuste eest maksmiseks;

6.3.4. Töötasude maksmiseks.

7. PBET REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. PBET reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.

7.2. Otsuses näidatakse õigusjärglane(sed), kellele lähevad PBET õigused ja kohustused.

7.3. PBET tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.

7.4. PBET tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek PBET likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle juhatuse ja juhatuse esimehe volitused.

7.5. PBET likvideerimise komisjon peab 30 päeva jooksul informeerima PBET likvideerimisest kõiki võlausaldajaid ja lepingupartnereid.

7.6. PBET tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja see tehakse teatavaks vabariiklikus ajakirjanduses. Likvideerimiskomisjon korraldab MTÜ vahendite ja vara müügi ning lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise.

7.7. PBET tegevuse lõppedes läheb arhiiv ja allesjäänud vara üle õigusjärglasele PBET viimase üldkoosoleku otsuse alusel või jaotatakse võrdsetes osades asutajaliikmete vahel.

PBET põhikiri on vastu võetud 11.11.2012, Tallinn

Muudetud 03.06.2017, Tallinn

Muudetud 08.06.2019, Tallinn

Muudetud 27.11.2021, Tallinn

Facebook

Kalender

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930